Atribuțiile prefectului / A prefektus feladatköre

*Pentru limba maghiară, a se vedea mai jos//Magyar nyelvű szövegért görgessen lennebb
Conform art. 252-258 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. ARTICOLUL 252 Categorii de atribuții ale prefectului

(1) Prefectul îndeplinește următoarele categorii de atribuții:
a) atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice;
b) atribuții în exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale;
c) atribuții privind verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și atacarea actelor administrative ale acestor autorități pe care le consideră ilegale;
d) atribuții de îndrumare, la cererea autorităților administrației publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competență;
e) atribuții în domeniul situațiilor de urgență.
(2) Prefectul îndeplinește și alte atribuții prevăzute la art. 258 din prezentul cod și de alte legi organice.

ARTICOLUL 253 Atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 252 alin. (1) lit. a), prefectul:
a) asigură monitorizarea aplicării unitare și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, precum și a celorlalte acte normative de către autoritățile administrației publice locale și serviciile publice deconcentrate, la nivelul județului, respectiv al municipiului București;

b) analizează modul de îndeplinire în județ, respectiv în municipiul București a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și informează Guvernul, prin intermediul ministerului care coordonează instituția prefectului, cu privire la stadiul realizării acestora, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin potrivit legii;
c) monitorizează activitatea de implementare în mod coerent și integrat în județ, respectiv în municipiul București a politicilor publice promovate de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și informează Guvernul, prin intermediul ministerului care coordonează instituția prefectului asupra stadiului de realizare a acestora;
d) acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;
e) monitorizează acțiunile de prevenire a infracțiunilor și de apărare a drepturilor și a siguranței cetățenilor, desfășurate de către organele legal abilitate;
f) verifică modul de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii minorității naționale în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și serviciile publice deconcentrate, pe de o parte, și cetățenii aparținând minorităților naționale, pe de altă parte, în unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%, conform ultimului recensământ.

ARTICOLUL 254 Atribuții în exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 252 alin. (1) lit. b), prefectul:
a) verifică, în condițiile art. 259, modul în care serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale își îndeplinesc atribuțiile de monitorizare și de control în domeniul în care activează;
b) avizează proiectele bugetelor și situațiile financiare privind execuția bugetară ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și le transmite conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Avizele au caracter consultativ;
c) poate propune ministrului, respectiv conducătorului organului administrației publice în subordinea căruia aceste servicii publice își desfășoară activitatea cercetarea disciplinară a conducătorului serviciului public deconcentrat în cazul în care apreciază că acesta a săvârșit, în legătură cu realizarea atribuțiilor, o faptă ce constituie abatere disciplinară sau, după caz, poate sesiza direct comisia de disciplină competentă;
d) desemnează prin ordin un reprezentant al instituției prefectului în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducător al unui serviciu public deconcentrat din județ.

ARTICOLUL 255 Atribuții privind verificarea legalității

(1) Prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local și ale primarului.
(2) Prefectul poate ataca actele autorităților prevăzute la alin. (1) pe care le consideră ilegale, în fața instanței competente, în condițiile legii contenciosului administrativ.

ARTICOLUL 256 Atribuții de îndrumare

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 252 alin. (1) lit. d), prefectul:
a) primește solicitările de îndrumare transmise de autoritățile publice locale și, după caz, consultă celelalte autorități ale administrației publice centrale în vederea emiterii unui punct de vedere;
b) emite puncte de vedere ca urmare a solicitărilor de îndrumare primite de la autoritățile administrației publice locale;
c) comunică solicitantului punctele de vedere emise conform lit. b).

ARTICOLUL 257 Atribuțiile în domeniul situațiilor de urgență

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 252 alin. (1) lit. e), prefectul:
a) dispune, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora;
b) utilizează, în calitate de șef al protecției civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat și baza logistică de intervenție în situații de criză, în scopul desfășurării în bune condiții a acestei activități;
c) veghează la desfășurarea în bune condiții a intervențiilor și a altor activități necesare restabilirii situației normale în plan local.
(2) În cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situațiilor de criză sau de urgență, prefectul poate solicita primarului sau președintelui consiliului județean, respectiv Primarului General al Municipiului București convocarea, după caz, a unei ședințe extraordinare a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local.
(3) În situația declarării stării de alertă, în condițiile legii, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităților administrativ- teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local, după caz.
(4) În situații de urgență sau de criză, autoritățile militare și componentele din structura Ministerului Afacerilor Interne au obligația să informeze și să sprijine prefectul pentru rezolvarea oricărei probleme care pune în pericol ori afectează siguranța populației, a bunurilor, a valorilor și a mediului înconjurător.

ARTICOLUL 258 Alte atribuții

Prefectul îndeplinește și următoarele atribuții:
a) sprijină, la cerere, în limita competenței, autoritățile administrației publice locale pentru evidențierea priorităților de dezvoltare economică teritorială;
b) susține, la cerere, acțiunile desfășurate de către serviciile publice deconcentrate, respectiv de către autoritățile administrației publice locale în domeniul afacerilor europene;
c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din străinătate, în vederea creșterii gradului de profesionalizare a instituției prefectului;
d) îndeplinește atribuțiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, precum și a referendumurilor naționale ori locale;
e) asigură desfășurarea în bune condiții a activității serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, respectiv regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative;
f) alte atribuții prevăzute de lege, precum și însărcinările stabilite de Guvern.


A közigazgatási kódexről szóló 2019-es évi 57-es számú sürgősségi kormányrendelet 252-258-as cikkeinek értelmében, a prefektus a következő feladatkörökkel rendelkezik:
  1. cikk Prefektusi feladatkör-csoportok

(1) A prefektus a következő feladatkör-csoportokat teljesíti:

a) a kormánypolitikák helyi szintű végrehajtásával és a közrend megőrzésének biztosításával kapcsolatos feladatkör;

b) a minisztériumok és a többi államigazgatási szerv területi-közigazgatási egységekben működő dekoncentrált közszolgálatainak irányításával kapcsolatos alkotmányos feladatkör;

c) a helyi önkormányzatok igazgatási aktusai törvényességének ellenőrzésével és a törvénytelennek véltek bírósági megtámadásával kapcsolatos feladatkör;

d) a hatáskörén belüli törvényi rendezelkezések alkalmazásával kapcsolatosan a helyi önkormányzatok kérésére nyújtott tanácsadási feladatkör;

e) katasztrófavédelmi feladatkör;

(2) A kormánymegbízott a jelen törvénykönyv 258. cikkében és más sarkalatos törványekben meghatározott feladatokat teljesíti.

  1. cikk A kormánypolitikák helyi szintű végrehajtásával és a közrend megőrzésének biztosításával kapcsolatos feladatkör

A 252. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a prefektus:

a) figyelemmel kíséri az Alkotmány, a törvények, a kormányrendeletek és kormányhatározatok, valamint az önkormányzatok és a dekoncentrált közszolgálatok normatív rendelkezéseinek egységes végrehajtását és betartását megyei, illetve Bukarest főváros szintjén;

b) elemzi a kormányprogramban foglalt célkitűzések megyei szinten, illetve Bukarest főváros szintjén való teljesítését, és a törvény szerint rá háruló feladatkörrel összhangban, a kormányhivatalokat irányító minisztériumon keresztül tájékoztatja a Kormányt a célkitűzések teljesítésében elért haladásról;

c) figyelemmel kíséri a minisztériumok és a Kormánynak alárendelt többi államigazgatási szerv által támogatott közpolitikák megyei szinten, illetve Bukarest főváros szintjén való következetes és integrált végrehajtását, és a kormányhivatalokat irányító minisztériuon keresztül tájékoztatja a Kormányt az e téren tapasztalt haladatról;

d) a társadalmi béke fenntartásáért és a különböző intézényi és társadalmi szintekkel való állandó párbeszédért száll sékra, különböző intézményi és társadalmi szintekkel való állandó párbeszédért száll síkra, különös hangsúlyt fektetve a társadalmi feszüétségek megelőzésére;

e) figyelemmel kíséri az illetékes szervek bűnmegelőzési, valamint a polgárok jogainak és biztonságánek megóvására irányuló tevékenységét;

f) ellenőrzi az önkormányzatoknak és a dekoncentrált közszolgálatoknak a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárokkal fennálló kapcsolatában való anyanyelvhasználatot szabályozó törvényi rendelkezések akalmazását azokban a területi-közigazgatási egységekben, amelyekben az utolsó népszámlálás szerint a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok aránya meghaladja a 20%-ot.

  1. cikk A dekoncentrált közszolgálatok irányításával kapcsolatos alkotmányos feladatkör

A 252. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a prefektus:

a) a 259. cikk feltételei között ellenőrzi a minisztériumok és a többi államigazgatási szerv területi-közigazgatási egységekben működő dekoncetrált közszolgálatai tárgyköri felügyeleti ls ellenőrzési feladatköreinek teljesítését;

b) véleményezi a minisztériumok és a Kormány alárendeltségében működő többi államigazgatásis szerv területi-közigaztatási egységekben működő dekoncentrált közszolgálatainak költségvetés-tervezetét és költségvetési zárszámadását, amelyeket a rangsorban a dekoncentrált köszolgálat felett álló intézmény vezetőjének továbbít. A vélemény konzultatív jellgű.

c) javasolhatja a miniszternek, illetve az alárendelt közszolgálatot irányító államigazgatási szerv vezetőjének a dekoncentrált közszolgálat vezetőjének fegyelmi kivizsgálását, ha úgy ítéli meg, hogy feladatai ellátása során fegyelmi vétséget követett el, illetve ebben az ügyben adott esetben megkeresheti közvetlenül a hatáskörrel rendelkező fegyelmi bizottságot:

d) rendelettel kinevezi a prefektus hivatalának képviselőjét a megyében működő dekoncentrált közszolgálat vezetői tisztségének betöltésére szervezett vizsgát lebonyolító bizottságba.

  1. cikk A törvényesség ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör

(1) A prefektus ellenőrzi a megyei tanács, a helyi tanács és a polgármester igazgatási aktusainak törvényességét.

(2) A prefektus az illetékes közigazgatási bíróságon támadhatja meg az (1) bekezdésben említett, törvénytelennek vélt igazgatási aktusokat.

  1. cikk Tanácsadási feladatkör

A 252. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a prefektus:

a) fogadja a helyi önkormányzatok tanácsadási kérelmeit, és adott esetben más központi államigazgatási szervekkel tanácskozik, hogy kialakíthassa véleményét;

b) állást foglal a helyi önkormányzatok tanácsadási kérelmeivel kapcsolatosan;

c) közli a b) pontban említett álláspontját a kérelmezővel.

  1. cikk Katasztrófavédelmi feladatkör

(1) A 252. cikk (1) bekezdésének e) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a prefektus:

a) a megyei katasztrófavédelmi bizottság elnökeként elrendeli a megfelelő megelőzési és helyzetkezelési intézkedéseket;

b) a polgárvédelem vezetőjeként felhasználja az állami költségvetésbenelőirányzott külön alapokat és a válsághelyzeti logisztikát a különböző válsághelyzetek megfelelő kezelésére;

c) helyi szinten felügyeli a beavatkozást és a szokványos állapotok helyreállítását.

(2) Az azonnali beavatkozást megkövetelő válság- és vészhelyzetekben a prefektus felkérheti a polgármestert vagy a megyei tanács elnökét, illetve Bukarest főváros főpolgármesterét, hogy hívja össze rendkívüli ülésre esetenkét a megyei tanácsot, Bukarest Municípium Főtanácsát vagy a helyi tanácsot.

(3) A készenléti állapot törvény szerinti kihirdetése esetén a prefektus a területi-közigazgatási egység lakossága érdeinek védelme céljából kérheti a megyei tanács, Bukarest Municípium Főtanácsának vagy a helyi tanács azonnali összeülését.

(4) Veszély- vagy válásghelyzetekben a katonai hatóságok és a Belügyminisztérium szervei kötelesek tájékoztatni és támogatni a prefektust minden olyan probléma megoldásában, amely a lakosságot, javakat. Értékeket vagy a környezetet veszélyezteti, illetve azokra is hatással van.

  1. cikk Egyéb feladatok

A prefektus a következő feladatokat is teljesíti:

a) a hatáskörén belül kérésre segíti a helyi önkormányzatokat a helyi gazdasági fejlesztési prioritások kitűzésében;

b) kérésre támogatja a dekoncentrált közszolgálatok, illetve a helyi önkormányzatok európai ügyekkel kapcsolatos tevékenységeit;

c) a törvény feltételei között elhatározza a prefektus hivatalának hasonló hazai és külföldi intézményekkel való együttműködését vagy társulását, ezáltal növelve az intézmény szakmaiságát;

d) teljesíti a helyhatósági, parlamenti, államelnöki és európai parlamenti választásokat, valamint az országos vagy helyi népszavazásokat szabályozó külön törvényekkel felelősségébe utalt feladatokat;

e) biztosítja az útleveleket kiállító és nyilvántartó közösségi közszolgálat, a vezetői és forglami engedélyeket nyilvántartó közösségi közszolgálat, valamint a hivatalos igazgatási iratok felülhitelesítési tevékenyéségének megfelelő működését;

f) teljesíti a törvényben meghatározott, valamint a Kormány által felelősségébe utalt egyéb feladatokat.